Služby

1. Projekcia a montáž elektroinštalácií a výroba rozvádzačov:

V oblasti projekcie a montáže elektroinštalácií zabezpečujú Inteligentné elektrické systémy, s.r.o. (I.E.S., s.r.o.) projekčnú a montážnu činnosť elektrických rozvodov v rozsahu NN a VN. Priemyselné a dátové rozvádzače sú navrhované a vyrábané podľa konkrétnych potrieb aplikácie. Súčasťou služieb je výroba atypických podstavcov pre elektromotory a osadenie elektromotorov.

 

2. Meranie a regulácia, riadiace systémy:

 

Spoločnosť Inteligentné elektrické systémy, s.r.o. sa zaoberá problematikou merania a regulácie v technologických procesoch. Súčasťou riešení sú komplexné dodávky riadiacich systémov, ktoré kontrolujú a riadia ako jednoduché, tak aj zložité výrobné procesy. Pre menej náročné procesy sú nasadzované riadiace systémy doplnené o operátorský panel s možnosťou komunikácie cez štandardizované protokoly. Pri zložitejších procesoch sú nasadzované systémy typu DCS (Distributed control system – distribuovaný systém riadenia), ktorý obsahuje viacero prepojených riadiacich systémov a centrálne monitorovacie a ovládacie rozhranie.

 

3. Robotizované pracoviská, jednoúčelové stroje a dopravníky:

 

Spoločnosť Inteligentné elektrické systémy, s.r.o. sa zaoberá realizáciou komplexnýchtechnologických priemyselných pracovísk a celkov, s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti našich zákazníkov. Pre širokú škálu činností v rôznych priemyselných odvetviach ponúka robotizované pracoviská, jednoúčelové stroje a dopravníky rôzneho typu. Tieto môžu tvoriť samostatné technologické celky, alebo vhodne dopĺňať existujúce technológie. Projekt takýchto zariadení je vždy optimalizovaný v súlade aplikáciou. Súčasťou riešenia sú:

 

   •  analýzy (ekonomické zhodnotenie v prípravnej fáze, štúdia realizovateľnosti, basic projekt),
   • projekčné činnosti:

 

*  technologický projekt výrobných celkov a jednotlivých pracovísk,

*  bezpečnostný projekt,

*  konštrukčný návrh pracovísk s priemyselnými robotmi a jednoúčelových zariadení (strojná časť, elektroinštalácia, MaR, softvérová časť, pneumatické rozvody, hydraulické rozvody, …),

3D simulácie a analýzy,

*  návrh modelu údržby.

 

    • výroba (strojné časti a celé zariadenia, robotické efektory, …),

    • inštalácia a napojenie pracovísk na podnikové informačné systémy,

    • uvedenie do prevádzky,

    • servis.

 

Návrh a výroba robotických efektorov je neoddeliteľnou súčasťou projektov robotizovaných pracovísk. Spoločnosť I.E.S., s.r.o. realizuje dodávku efetorov na mieru v rámci riešených projektov, alebo individuálne podľa požiadaviek odberateľa.

I.E.S., s.r.o. ako jedná z prvých na Slovensku ponúka možnosť vykonania štúdie aplikovateľnosti a následnej realizácie servisných (mobilných) robotických systémov. Tieto systémy ponúkajú nové možnosti riešenia technických a prevádzkových problémov a úloh v priemysle, v komunálnom a súkromnom sektore.

 

4. Pracovné stoly a regály:

 

Pre potreby manuálnych výrobných a montážnych pracovísk spoločnosť I.E.S., s.r.o. ponúka ucelený sortiment na mieru s ohľadom na ergonómiu navrhovaných pracovných stolov a dielenských regálov.

roboticke_pracovisko

 

Aplikované služby pre priemysel :

 

1. Produkty pre riadenie technologických procesov pri ťažbe a spracovaní nerastných surovín (kameň a rúd) : Kameňolomy_2020

2. Integrovaný monitorovací, diagnostický a informačný systém: IMDIS-EM