Služby

Vyrobky

Projekcia a montáž elektroinštalácií a výroba rozvádzačov:

V oblasti projekcie a montáže elektroinštalácií zabezpečujú Inteligentné elektrické systémy, s.r.o. (I.E.S., s.r.o.) projekčnú a montážnu činnosť elektrických rozvodov v rozsahu NN a VN. Priemyselné a dátové rozvádzače sú navrhované a vyrábané podľa konkrétnych potrieb aplikácie. Súčasťou služieb je výroba atypických podstavcov pre elektromotory a osadenie elektromotorov.

 

Meranie a regulácia, riadiace systémy:

Spoločnosť Inteligentné elektrické systémy, s.r.o. sa zaoberá problematikou merania a regulácie v technologických procesoch. Súčasťou riešení sú komplexné dodávky riadiacich systémov, ktoré kontrolujú a riadia ako jednoduché, tak aj zložité výrobné procesy. Pre menej náročné procesy sú nasadzované riadiace systémy doplnené o operátorský panel s možnosťou komunikácie cez štandardizované protokoly. Pri zložitejších procesoch sú nasadzované systémy typu DCS (Distributed control system – distribuovaný systém riadenia), ktorý obsahuje viacero prepojených riadiacich systémov a centrálne monitorovacie a ovládacie rozhranie.

 

Robotizované pracoviská, jednoúčelové stroje a dopravníky:

Spoločnosť Inteligentné elektrické systémy, s.r.o. sa zaoberá realizáciou komplexnýchtechnologických priemyselných pracovísk a celkov, s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti našich zákazníkov. Pre širokú škálu činností v rôznych priemyselných odvetviach ponúka robotizované pracoviská, jednoúčelové stroje a dopravníky rôzneho typu. Tieto môžu tvoriť samostatné technologické celky, alebo vhodne dopĺňať existujúce technológie. Projekt takýchto zariadení je vždy optimalizovaný v súlade aplikáciou. Súčasťou riešenia sú:

 

 • analýzy (ekonomické zhodnotenie v prípravnej fáze, štúdia realizovateľnosti, basic projekt),

 • projekčné činnosti:

 • technologický projekt výrobných celkov a jednotlivých pracovísk,

 • bezpečnostný projekt,

 • konštrukčný návrh pracovísk s priemyselnými robotmi a jednoúčelových zariadení (strojná časť, elektroinštalácia, MaR, softvérová časť, pneumatické rozvody, hydraulické rozvody, …),

 • 3D simulácie a analýzy,

 • návrh modelu údržby.

 • výroba (strojné časti a celé zariadenia, robotické efektory, …),

 • inštalácia a napojenie pracovísk na podnikové informačné systémy,

 • uvedenie do prevádzky,

 • servis.

Návrh a výroba robotických efektorov je neoddeliteľnou súčasťou projektov robotizovaných pracovísk. Spoločnosť I.E.S., s.r.o. realizuje dodávku efetorov na mieru v rámci riešených projektov, alebo individuálne podľa požiadaviek odberateľa.

I.E.S., s.r.o. ako jedná z prvých na Slovensku ponúka možnosť vykonania štúdie aplikovateľnosti a následnej realizácie servisných (mobilných) robotických systémov. Tieto systémy ponúkajú nové možnosti riešenia technických a prevádzkových problémov a úloh v priemysle, v komunálnom a súkromnom sektore.

 

Pracovné stoly a regály:

Pre potreby manuálnych výrobných a montážnych pracovísk spoločnosť I.E.S., s.r.o. ponúka ucelený sortiment na mieru s ohľadom na ergonómiu navrhovaných pracovných stolov a dielenských regálov.

roboticke_pracovisko